Nyheter

Vi som deltog på stämman 2018

2018-06-12

Stämman 2017

Vi som deltog på stämman 2017

2017-07-05

Stämman 2017

Stadgeändring

2015-10-30

Finansinspektionen har godkänt stadgeändringen av § 19 Medelsplacering som beslutades om på föreningsstämman 2015-05-22.

Ändringen innebär att medel i fria fonder får till 75 % (tidigare 50 %) placeras i aktier, fonder eller i räntebärande skuldförbindelser med säkerhet som styrelsen anser vara betryggande.

Höjd utbetalning från tilläggsfonden

2014-11-11

Finansinspektionen har godkänt stämmans beslut att höja utbetalning från tilläggsfonden till 200 kronor per medlemsår, tidigare 120 kronor per medlemsår, dock med högst 4 000 kronor.

Ändringen gäller från 2014-11-01.

Från 2013-10-02 har ersättningen höjts avseende tandvård och glasögon/kontaktlinser

2013-10-07

Från 2013-10-02 gäller nya stadgar avseende tandvård respektive glasögon/kontaktlinser. Kvitton daterade från detta datum behandlas utifrån de nya stadgarna.

I korthet innebär det följande:
Tandvård: Ersättning utgår med 50 % oavsett inträdesdag.   
Glasögon: Ersättning höjs till 1 500 kronor per 12-månadersperiod. Antal inköp är obegränsade upp till beloppstaket för motsvarande period.  

Läs mer under respektive kategori.

Till ABB-anställda som fick ASB-ersättning i juni 2013

2013-08-01

De som fick ASB-ersättning utbetald i juni-lönen har fått samma belopp utbetald i juli-lönen. Detta berodde på att ASB-filen för juli-lönen felaktig, då den också innehöll de ersättningar som utbetalats i juni.

Rättning kommer att ske i augusti-lönen.

ASB beklagar all olägenhet som detta medför

Nytt lönesystem på ABB

2012-05-22

Som alla säkert vet kommer ABB att byta lönesystem i juni. Det innebär inga förändringar i tillvägagångssättet mellan ABB anställda och ASB. Däremot blir det en del förändringar i arbetssättet mellan ABB och ASB.  Första gången med nya rutiner är de ersättningar som ska betalas ut i juni-lönen, dvs det avser då kvitton som ska vara ASB tillhanda senast 30 maj.

I dagsläget ser allt ut att fungera som det ska, men om det mot förmodan händer något kommer ASB att löpande ge information på hemsidan om hur/när rättning kan ske.

Postadress: ASB, 721 83 Västerås
Telefon: 021-41 40 27
Besöksadress: Domkyrkoesplanaden 7
Öppettider: mån-fred 09.30-15.00
Lunchstängt: 11.30-13.00