Begravningshjälp


Vid medlems dödsfall utbetalas begravningshjälp med 1 000 kronor och från en tilläggsfond utbetalas dessutom ett tillägg som för närvarande uppgår till 200 kronor per medlemsår, dock med högst 4 000 kronor.  (Medlemstiden måste vara sammanhängande).

ASB är en ägar-organisation i Fonus vilket ger rätt till förmåner hos Fonus och deras andra begravningsbyråer under eget varumärke, samt Familjens Jurist.

Läs mer på  https://www.fonus.se/om-fonuskoncernen/medlemmar/medlemsformaner/

Hur gör jag för att få ersättning?

Ersättning utgår då ett dödsfallsintyg med släktutredning från Skatteverket sänds in till ASB, 721 83 Västerås. Om den avlidne erhållit ett försäkringsbevis ska detta bifogas dödsfallsintyget. Försäkringsbevis skickas ut i samband med att anställning upphör om rätt finns att kvarstå i begravningsförsäkringen.

Ersättningen utbetalas till dödsboets bankkonto som ska styrkas med kopia av kontobevis eller liknande. Om dödsboets bankkonto är avslutat sker utbetalning till den som har rätt att företräda dödsboet mot uppvisande av fullmakt från övriga dödsbodelägare.

Postadress: ASB, 721 83 Västerås
Telefon: 021-41 40 27
Besöksadress: Domkyrkoesplanaden 7