GDPR

Behandling av personuppgifter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR)

Dataskyddsförordningen, på engelska kallad General Data Protection Regulation (GDPR), gäller som lag inom EU:s alla medlemsländer och syftar till att förbättra skyddet för den enskilda individen vid behandling av personuppgifter. Denna förordning och en kompletterande svensk lag, Dataskyddslagen, ersätter i Sverige personuppgiftslagen (PuL) från och med 25 maj 2018.

ASB är mycket försiktiga vid behandling av personuppgifter för att skydda din personliga integritet. Personuppgifterna inhämtas normalt från din arbetsgivare eller direkt från dig. Personuppgifterna är endast tillgängliga för personer som för sitt arbete med ASB:s försäkringar behöver ha tillgång till dem och personuppgifterna används enbart för att fullgöra ingångna avtal och uppfylla rättsliga skyldigheter. Alla personuppgifter behandlas konfidentiellt.

De personuppgifter som samlas in och behandlas är identifieringsuppgifter, kontaktuppgifter och försäkringsuppgifter.

Laglig grund för behandling av personuppgifter är fullgörande av avtal, samtycke eller rättsliga förpliktelser.

Dina uppgifter lagras bara så länge som krävs för att vi ska kunna administrera försäkringarna och uppfylla rättsliga krav på förvaring, åtkomst och preskription. Lagring av personuppgifter sker inom Sverige.

ASB skyddar, inom ramen för tillämplig lag, personuppgifter mot obehörig åtkomst och oavsiktlig förlust genom lämpliga organisatoriska, fysiska och tekniska åtgärder.

Din arbetsgivare är personuppgiftsansvarig för personuppgifter tillhandahållna av arbetsgivaren. Det innebär bland annat att rättning av dessa personuppgifter ska göras till arbetsgivaren.

För personuppgifter som lämnas direkt från dig till ASB är ASB personuppgiftsansvarig. Detta gäller främst uppgifter om personer som avslutat sin anställning i ett till ASB anslutet bolag. Genom att lämna dina personuppgifter till oss samtycker du till att vi behandlar dem för att fullgöra våra åtaganden avseende dina försäkringar.

En gång om året har du, på begäran, rätt att kostnadsfritt få besked om vilka personuppgifter som behandlas av ASB. Sådan begäran framställs skriftligen och undertecknad till ASB, Personuppgift, 721 83 Västerås. Eventuella felaktiga personuppgifter, som ASB är personuppgiftsansvarig för, kan du självklart be att få rättade.

Postadress: ASB, 721 83 Västerås
Telefon: 021-41 40 27
Besöksadress: Domkyrkoesplanaden 7