Fakta om ASB

Vid Allmänna Svenska Elektriska Aktiebolagets bolagsstämma 1892 avsattes ett belopp på 1000 kronor till en sjukkassa för de anställda och den 12 februari 1894 bildades 'Allmänna Svenska Elektriska Aktiebolagets tjenste- och arbetspersonals Sjuk- och Begrafningskassa.' Sjukkassan skulle ge sjuk- och begravningshjälp åt anställda vid Asea. Årsavgiften var då 8 kronor för medlem över 18 år och 4 kronor för medlem under 18 år. Från 1973 har ersättning lämnats för läkarvård och läkemedel och från 1976 ersätts även sjukvårdande behandling. Ersättning för glasögon och tandvård tillkom i försäkringen 1981. Medlemsantalet var den 31 december 1894 122 medlemmar. I slutet av 2011 uppgick antalet medlemmar till 25 571 varav 17 381 var anslutna till sjukförsäkringen (8 199 var enbart anslutna till begravningsförsäkringen). ASB har stadgar (finns på startsidan under Viktig Information) och lyder under Finansinspektionen.

Mer om ASBs historia finns i jubileumskriften ASB 1894-1994.

Föreningsstämma och ombud

Föreningsstämman är föreningens högsta beslutande organ där medlemmarna företräds av 33 ombud med suppleanter. Ombuden ska vara medlemmar i föreningen och väljs av LO- och PTK-förbund i samverkan. Förteckning över ombud och ombudssuppleanter finner du här.

Styrelsen

ASB:s styrelse består av sju ledamöter med suppleanter. Fem ledamöter och suppleanter för dem väljs på ordinarie föreningsstämma. Två ledamöter med suppleanter utses av ABB. Styrelsen sammanträder ca 8-10 gånger per år. Förteckning över styrelseledamöter och dess suppleanter finner du här.

Revisorer

Styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper granskas av två revisorer. Revisorerna och suppleanter till dem utses på ordinarie föreningsstämma. En ordinarie revisor och en suppleant ska vara auktoriserad eller godkänd revisor.

Postadress: ASB, 721 83 Västerås
Telefon: 021-41 40 27
Besöksadress: Domkyrkoesplanaden 7